Utile

-Cerere tip;
-Angajament, declarații tipizate – birou D.A.S Siret;
-Certificat de încadrare în grad de handicap;
-Copii după acte de stare civilă ( BI/CI, certificat de naștere, certificat de naștere, căsătorie, deces soție/soț,hot. divorț, etc.);
-Copii decizii de pensie (urmaș, C.A.P., I.O.V.R., pensie limită de vârstă);
-Anchetă socială emisă de D.A.S. Siret;
-Extras de cont pe numele bolnavului (adult);
-1 dosar cu șină.
-copie a actului de identitate al copilului (certificat de naştere/carte de identitate);
-copii ale actelor de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal;
-copie a documentului prin care se face dovada că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului (hotărâre a instanţei/hotărâre a comisiei pentru protecţia copilului)(dacă e cazul);
-ancheta socială de la Direcția de Asistență Socială Siret;
-fişa medicală sintetică de la medicul de familie;
-certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate;
-fişa de evaluare psihologică (eliberată de un psiholog clinician autorizat);
-fişa psihopedagogică (de la școală);
-copie a foii matricole/adeverinţă care atestă înscrierea copilului în unitatea de învăţământ;
-copie a certificatului de orientare şcolară/profesională vechi (dacă este cazul);
-copie a certificatului de handicap (dacă este cazul).
- cerere tip;
- angajamentul şi declaraţia – tipizate;
- fişa de examen medical, prin care să dovedească că starea sănătăţii îi permite să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale + evaluarea psihologică;
- copie carte de muncă;
- cazierul judiciar;
- adeverință de integritate comportamentală de la Poliția orașului de reședință.
- copie după diploma de studii;
- certificatul de încadrare în grad de handicap al bolnavului;
- copii după acte de stare civilă (B.I./C.I., certificat naştere, certificat căsătorie, certificat deces soţ/soţie, etc) pentru bolnav şi pentru asistentul personal;
- copii decizii de pensii (urmaş, C.A.P., I.O.V.R., pensie limită de vârstă, etc)* împreună cu ultimul cupon bolnav;
- 1 dosar cu şină;
- extras de cont pe numele asistentului personal.
1. Listă documente necesare:
-Cerere;
-copie a certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap eliberat de comisia de evaluare a persoanelor cu handicap sau decizia eliberată de comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, în termen de valabilitate;
-copie a actului de identitate al solicitantului;
-2 poze 30 x 40 mm, recente;
-cardul-legitimaţie expirat, în original, în cazul în care solicitantul a deţinut un astfel de card.

2. Pentru a putea elibera cardul-legitimatie pentru locurile gratuite de parcare reprezentanţilor legali ai PERSOANELOR ADULTE cu handicap, aceştia trebuie să depună în completare la dosarul de bază mai sus menţionat următoarele documente:
-Dispoziţia Primarului prin care este instituită curatela pe seama persoanei cu handicap şi reprezentantul acesteia este numit curator al respectivei persoane cu handicap (Serviciul Autoritate Tutelară din cadrul Primariei);
-2 poze 30 x 40 mm, recente, ale reprezentantului legal (în acest caz nu mai este necesară depunerea celor 2 poze ale persoanei cu handicap);
-Copie dupa actul de identitate al reprezentantului legal al persoanei cu handicap.

3. Pentru eliberarea cardului-legitimaţie pentru locurile gratuite de parcare reprezentanţilor legali/asistenţi maternali ai PERSOANELOR MINORE cu handicap, aceştia trebuie să depună în completare la dosarul de bază mai sus menţionat următoarele documente:
-Copie după certificatul de naştere al copilului;
-Copie act de identitate reprezentant legal sau asistent maternal;
-Document din care să rezulte calitatea de reprezentant legal sau document din care să rezulte că este asistent maternal cu drepturi părinteşti dobândite prin hotărâre judecătorească;
-2 poze 30 x 40 mm, recente, ale reprezentantului legal (în acest caz nu mai este necesară depunerea celor 2 poze ale persoanei minore cu handicap).
-Venitul pe membru de familie să nu depășească 284 lei;
-Cerere/declarație pe propria răspundere tip (formularul se găsește la Direcția de Asistență Socială);
-Copii BI/CI - părinți, tutore, asistent maternal;
-Copii certificat căsătorie;
-Copii - hotărâre de divorț, certificat de deces a unuia dintre părinți (unde este cazul);
-Copii certificat de naștere pentru minorii aflați în întreținere cu vârsta cuprinsă între 3-6 ani;
-Copii ci, certificate naștere - frați/ surori;
-Copie xerox livret de familie;
-Adeverințe de salariu, cupon pensie, cupon șomaj, cupon pensie urmaș, pensie alimentară;
-Adeverință de la fisc (realizează sau nu venituri din activități autorizate independente), pentru ambii părinți;
-Adeverință de la unitatea de învățământ fecventată (grădiniță);
-1 dosar cu șină.