Serviciul social

Compartimentul Incluziune socială, îngrijiri la domiciliu și echipă mobilă din cadrul Serviciului Incluziune Socială, Administrativ și Asistență Medicală pentru Unitățile de Învățământ, funcționează ca serviciu fără personalitate juridică în cadrul Direcției de Asistență Socială, furnizor de servicii sociale, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 005869 și are sediul în:

 Orașul Siret, str. Castanilor, nr. 5E, jud. Suceava. 

Scop

Scopul Serviciului de Îngrijire la domiciliu este prevenirea și combaterea marginalizării și riscului excluderii sociale a persoanelor vârstnice aflate în nevoie socială, precum şi a nevoilor speciale, individuale, familiale sau de grup, prin acordarea de ajutor pentru  realizarea activităţilor de bază şi instrumentale ale vieţii zilnice şi îngrijire adecvată pentru a-şi menţine, pe cât posibil, autonomia funcţională şi pentru a-şi continua viaţa în propria locuinţă,  în demnitate şi respect.

Persoanele beneficiare

Persoanele vârstnice reprezintă o categorie de populație vulnerabilă cu nevoi particulare, datorită limitărilor fiziologice și fragilității caracteristice fenomenului de îmbătrânire. Beneficiază de servicii de îngrijire la domiciliu persoana vârstnică care se găsește în una dintre următoarele situații:

 • persoanele care au împlinit vârsta de pensionare cu domiciliul în orașul Siret, fără deosebire de rasă, de naționalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de opinie, de avere sau origine socială;
 • cetățenii altor state si apatrizii, care au domiciliul sau reședința pe raza orașului Siret, pot beneficia de aceste servicii, în condițiile legislației române;

De asemenea, în cadrul serviciilor pentru persoanele vârstnice se urmărește:

 • informarea asupra situațiilor de risc social, precum și asupra drepturilor sociale ale persoanei;
 • prevenirea oricărei forme de dependență prin acțiuni de identificare, ajutor, susținere, informare, consiliere;
 • asigurarea transferului și monitorizării beneficiarului, atunci când situația acestuia o cere, spre serviciile sociale primare sau  specializate.

Beneficiarii serviciilor sociale

Beneficiarii serviciilor de îngrijire la domiciliu furnizate de Compartimentul Incluziune socială, îngrijiri la domiciliu și echipă mobilă  sunt:

 1. persoanele încadrate într-un grad de dependență conform Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin H.G. nr. 886/2000, care ca urmare a pierderii autonomiei funcţionale din cauze fizice, psihice sau mintale, necesită ajutor semnificativ pentru a realiza activităţile uzuale ale vieţii de zi cu zi. Situația de dependență este o consecință a bolii, traumei și dizabilității și poate fi exacerbate de absența relațiilor sociale și a resurselor economice adecvate,
  1. persoanele care se găsesc în una dintre următoarele situaţii:
 2. nu au familie și nu au dreptul la asistent personal conform legii;
 3. nu au posibilitatea de a-şi asigura condiţiile decente de locuit pe baza resurselor proprii;
 4. nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;
 5. nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată;
 6. se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale, din cauza bolii ori stării fizice sau psihice;
 7. nu au susţinători legali sau cu întreţinători legali, care locuiesc sau nu cu aceştia, care nu–şi pot îndeplini obligaţia legală de întreţinere din motive independente de voinţa lor, datorate stării de sănătate (ex: dependența de alcool, invaliditate, handicap, boli cronice), situaţiei economice precare, sarcinilor familiale (copii în întreținere până la 7 ani, persoane cu handicap și/sau alte persoane în întreținere, față de care există această obligație legală).

Documente necesare în vederea solicitării serviciilor de îngrijire la domiciliu.

Serviciile de îngrijire la domiciliu se acordă la cererea scrisă a persoanei vârstnice interesate sau a reprezentantului legal/consensual al acesteia. Cererea poate fi transmisă pe suport de hârtie sau în format electronic la sediul Direcției de Asistență Socială Siret și trebuie însoțită de următoarele documente:

 • copie după C.I. beneficiar/ă;
 • copie C.I. reprezentant legal dacă este cazul;
 • copie certificat căsătorie;
 • copie certificat deces soț/soție;
 • copie după ultimul cupon de pensie primit al vârstnicului;
 • copie certificat handicap;
 • copie cupon pensie handicap;
 • copie după un act medical care atestă starea de sănătate a vârstnicului;
 • declaraţie care intră sub incidenţa art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii sau alte documente doveditoare (recomandări şi/sau evaluări ale medicului de familie/medicului specialist, planul de externare şi de continuare a serviciilor de îngrijire medicală în comunitate, veniturile persoanei vârstnice).

Furnizarea serviciilor sociale se asigură cu respectarea următoarei ordini de priorități:

 • persoanele vârstnice independente sau semidependente fără familie sau care nu se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta;
 • persoane care nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;
 • persoane vârstnice care nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată;
 • persoanelor vârstnice dependente care se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile socio-medicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice, li se recomandă cazarea în Căminul pentru persoane vârstnice din cadrul Centrului de Asistență Socială „Ingvar Kamprad” Siret în vederea unei monitorizări constante, efectuată de personal specializat.

Serviciile de îngrijire personală furnizate se asigură fără plata contribuţiei persoanelor vârstnice care, evaluate potrivit Grilei Naţionale de Evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, se încadrează în una dintre următoarele situaţii:

a) nu au venituri şi nici susţinători legali;

b) sunt beneficiari ai ajutorului social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, sau realizează venituri al căror cuantum se situează sub nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare; c) susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice prevăzute la lit. b) realizează venituri al căror cuantum se situează sub cuantumurile veniturilor prevăzute la lit. b).

Brosura-site